ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
4,937
เดือนที่แล้ว
4,334
ปีนี้
34,174
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
80,375
ไอพี ของคุณ
3.239.59.31

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

      แม่สอยก้าวหน้า             เทคโนโลยีก้าวไกล

    ใส่ใจการศึกษา              กีฬาเป็นเลิศ       

         เชิดชูวัฒนธรรม            นำพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                        

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาด้านการบริหารสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน
 4. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ
 5. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 6. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 8. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ย;
 10. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 2. น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้ทั่วถึง
 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
 5. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม
 6. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 7. พัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

X ปิด