ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
217
เดือนนี้
603
เดือนที่แล้ว
4,489
ปีนี้
44,160
ปีที่แล้ว
26,429
ทั้งหมด
90,361
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141

ลำดับรายการวันที่
1กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 25606 พ.ค. 2564
2กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง6 พ.ค. 2564
3กฎกระทรวงกำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่รกร้างว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ พ.ศ. 25626 พ.ค. 2564
4กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 25606 พ.ค. 2564
5กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้6 พ.ค. 2564
6กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
7กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25606 พ.ค. 2564
8การกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ6 พ.ค. 2564
9ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชน ที่ได้ยินยอมให้ทางราชการใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์6 พ.ค. 2564
10ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์จัดเก็บภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่มีการใช้ประโยชน์หลายประเภท6 พ.ค. 2564
11ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กฎเกณฑ์และวิธียกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการประกอบเกษตรกรรม6 พ.ค. 2564
12พระราชกฤษฎีกาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25636 พ.ค. 2564
13พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ฉบับที่ 2 พ.ศ.24626 พ.ค. 2564
14พระราชกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25496 พ.ค. 2564
15พระราชบัญญัติ.ระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.25426 พ.ค. 2564
16พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 25356 พ.ค. 2564
17พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการประจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25426 พ.ค. 2564
18พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.25226 พ.ค. 2564
19พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบบัที่ 14) พ.ศ. 25626 พ.ค. 2564
20พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13) พ.ศ. 25526 พ.ค. 2564

1 2 3 4   >>  >|

X ปิด