ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสชสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
162
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
1,899
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,899
ไอพี ของคุณ
3.238.186.43

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ แม่สอยพัฒนา ชาวประชามีสุข ”

พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 2. พัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ
 3. พัฒนาด้านการบริหารสาธารณสุขมูลฐานให้ได้มาตรฐาน
 4. พัฒนาส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกระดับ
 5. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการบริการประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน
 6. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
 8. พัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 9. พัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ย;
 10. พัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง
 2. น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรให้ทั่วถึง
 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
 5. ส่งเสริมการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งการปลูกฝังและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรม
 6. ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 7. พัฒนาบุคลากร การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

X ปิด