ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสชสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
99
เดือนนี้
261
เดือนที่แล้ว
1,594
ปีนี้
1,998
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
1,998
ไอพี ของคุณ
3.231.102.4

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 254231 ต.ค. 2563
2พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.254031 ต.ค. 2563
3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 256028 ต.ค. 2563
4ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี28 ต.ค. 2563
5พระราชบัญญัติวิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.253928 ต.ค. 2563
6พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ 253428 ต.ค. 2563
7พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น28 ต.ค. 2563
8พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254228 ต.ค. 2563
9พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญาติของทางราชการ พ.ศ 255828 ต.ค. 2563
10พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ .254528 ต.ค. 2563
11พระราชบัญญัติ เทศบาล 249628 ต.ค. 2563
12พระราชฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.254628 ต.ค. 2563

1

X ปิด