ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

ระบบจัดการเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
37
เดือนนี้
2,731
เดือนที่แล้ว
2,582
ปีนี้
15,082
ปีที่แล้ว
19,772
ทั้งหมด
34,854
ไอพี ของคุณ
100.25.42.211

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการใช้งานระบบจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน18 ม.ค. 2565
2กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 25607 พ.ค. 2564
3ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท7 พ.ค. 2564
4คู่มือ Info ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 พ.ค. 2564
5คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25597 พ.ค. 2564
6คู่มือ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ7 พ.ค. 2564
7คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติของ-พนง.อปท.7 พ.ค. 2564
8คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2564
9คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-building)7 พ.ค. 2564
10คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน7 พ.ค. 2564
11คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย7 พ.ค. 2564
12คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ7 พ.ค. 2564
13คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต7 พ.ค. 2564
14คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC7 พ.ค. 2564
15คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25607 พ.ค. 2564
16คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบัญ7 พ.ค. 2564
17คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคความรับผิดเกี่ยวกับการละเมิด พ .ศ. 25397 พ.ค. 2564
18คู่มือการลงทะเบียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง7 พ.ค. 2564
19คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ระบบแท่ง)7 พ.ค. 2564
20คู่มือความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้างราชการส่วนท้องถิ่น7 พ.ค. 2564

12  >> >|

X ปิด