ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
25
เมื่อวานนี้
97
เดือนนี้
1,454
เดือนที่แล้ว
1,645
ปีนี้
14,308
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
14,308
ไอพี ของคุณ
3.236.51.151

ลำดับรายการวันที่
1กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 25607 พ.ค. 2564
2ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท7 พ.ค. 2564
3คู่มือ Info ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น7 พ.ค. 2564
4คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.25597 พ.ค. 2564
5คู่มือ คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ7 พ.ค. 2564
6คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติของ-พนง.อปท.7 พ.ค. 2564
7คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พ.ค. 2564
8คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-building)7 พ.ค. 2564
9คู่มือการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน7 พ.ค. 2564
10คู่มือการจัดทำงบประมาณรายจ่าย7 พ.ค. 2564
11คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ7 พ.ค. 2564
12คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต7 พ.ค. 2564
13คู่มือการใช้งาน-e-PlanNACC7 พ.ค. 2564
14คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25607 พ.ค. 2564
15คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบัญ7 พ.ค. 2564
16คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคความรับผิดเกี่ยวกับการละเมิด พ .ศ. 25397 พ.ค. 2564
17คู่มือการลงทะเบียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง7 พ.ค. 2564
18คู่มือการเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ระบบแท่ง)7 พ.ค. 2564
19คู่มือความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้างราชการส่วนท้องถิ่น7 พ.ค. 2564
20คู่มือใช้งานระบบ e-GP กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงสำหรับหน่วยงานภาครัฐ7 พ.ค. 2564

12  >> >|

X ปิด