ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลแม่สอย ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learningระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรมม

สปสช

เมลล์สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 27/01/2564
วันนี้
5
เมื่อวานนี้
20
เดือนนี้
250
เดือนที่แล้ว
2,717
ปีนี้
18,713
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,713
ไอพี ของคุณ
54.211.101.93

นายเทอดพงษ์ วงค์จิตติมา
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นายสุชาติ ดาวเงิน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายสมชาย สมวงค์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางจรียา แสนวงค์มา
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ


นายธวัชชัย ใจคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ


นางสาววิจิตรา ใจทำดี
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวมาธวรรย์ คำแห่
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นางสาววรัญญา บุญมาปะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร


นางนันยิกา วงค์กาศรี
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชาญาณ์นันท์ แก้วสิงห์สุ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวรธน ดีคำป้อ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นางสาววัชราภรณ์ อินต๊ะคำ
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นายพิชิต ใจจันติ๊บ
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางสาวรัชพร สิงห์แก้ว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวชัญญานุช ไชยพรมมา
ผู้ช่วยนิติกร


นางสาวกรรณลดา คำมะเข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรุณลักษณ์ วังใจชิด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววารุณีย์ มะโนวัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์


นางวรรณเพ็ญ เตจ๊ะ
แม่ครัว


นายพรชัย คำปิน
พนักงานขับรถยนต์


นายนพพล ปินตาสม
พนักงานขับรถยนต์


นายกิตติพงษ์ ญาณะโส
พนักงานขับรถยนต์


นายสุรสิทธิ์ แสนเสนา
พนักงานดับเพลิง


นายสมพงษ์ วังใจชิด
พนักงานดับเพลิง


นายเกรียงไกร ใจจันทร์ทิพย์
พนักงานขับรถดับเพลิง


นายวินัย เตจ๊ะฝั้น
พนักงานดับเพลิง


นายณัฐพล บังคมเนตร
คนงานทั่วไป


นายวิทวัส กันยารัด
พนักงานขับรถยนต์


นายพิชัย ปวนปันใจ
คนงานทั่วไป


นางสาววราภรณ์ แสนเสนา
คนงานทั่วไป


นายศุภวิชญ์ ราชโยธา
จ้างเหมาบริการ


นายจิตรกร ถาวร
จ้างเหมาบริการ


นายวัชระ ทองแหง
จ้างเหมาบริการ


นายมนูญ วาทะไทย
จ้างเหมาบริการ


นายณัฐพงศ์ บุญมาปะ
จ้างเหมาบริการ


นางสาวฐานิษฐ์ เพี้ยงจันทร์
จ้างเหมาบริการ


นายอุดร เคร่งครัด
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)


นายสมบูรณ์ ต๊ะมัง
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)


นายคะนอง แก้วแสนซาว
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)


นายนพวิทย์ ขันธนิธิ
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)


นายณัฐพงษ์ เชียงคำ
ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)


X ปิด